• เปิดทำการวันเวลาราชการ 08:00 - 16:00 น.

ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.และก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายบ่อกุ้ง หมู่ที่ 3 บ้านร่องเห็ด ตำบลบ้านแหง อำเภองาว จังหวัดลำปาง  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างวางท่อระบายน้ำ ค.ส,ล.พร้อมบ่อพักและขยายผิวจราจร หมู่ที่ 3 บ้านร่องเห็ด ตำบลบ้านแหง อำเภองาว จังหวัดลำปาง  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมถนนดินสู่ที่ทำกินสายทุ่งโป่งโดยใช้หินคลุกเกลี่ยเรียบ หมู่ที่ 4 บ้านบ่อห้อ ตำบลบ้านแหง อำเภองาว จังหวัดลำปาง  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างพนังกั้นตลิ่ง ค.ส.ล.และดาดส่งน้ำ ค.ส.ล.ฝายทุ่งโล๊ะ หมู่ที่ 4 บ้านบ่อห้อ ตำบลบ้านแหง อำเภองาว จังหวัดลำปาง  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมดินสู่ที่ทำกินสายทุ่งแหงโดยใช้หินคลุกเกลี่ยเรียบ พร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.จำนวน 2 จุด หมู่ที่ 3 บ้านร่องเห็ด ตำบลบ้านแหง อำเภองาว จังหวัดลำปาง  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างพนังกั้นน้ำ หมู่ที่ 4 บ้านบ่อห้อ ตำบลบ้านแหง อำเภองาว จังหวัดลำปาง  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาขุดลอกลำเหมืองทุ่งป่าบอนพร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.จำนวน 2 จุด หมูที่ 7 บ้านแหงเหนือ ตำบลบ้านแหง อำเภองาว จังหวัดลำปาง  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.พร้อมบ่อพักและขยายผิวจราจร หมู่ที่ 8 บ้านร่องเห็ดพัฒนา ตำบลบ้านแหง อำเภองาว จังหวัดลำปาง  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น หน้าประปา พร้อมวางท่อระบายน้ำค.ส.ล. จำนวน 2 จุด หมู่ที่ 7 บ้านแหงเหนือ ตำบลบ้านแหง อำเภองาว จังหวัดลำปาง  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมถนนดินสู่ที่ทำกินสายทุ่งใต้โดยใช้หินคลุกเกลี่ยเรียบ หมู่ที่ 5 บ้านแม่งอน ตำบลบ้านแหง อำเภองาว จังหวัดลำปาง  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างถนนค.ส.ล.จำนวน 2 จุด หมู่ที่ 3 บ้านร่องเห็ด ตำบลบ้านแหง อำเภองาว จังหวัดลำปาง  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุง ค.ส.ล.เดิม ด้วยการเสริมผิวแอสฟัลท์คอนกรีต ตั้งแต่บ้านเลขที่ 15-26 หมู่ที่ 8 บ้านร่องเห็ดพัฒนา ตำบลบ้านแหง อำเภองาว จังหวัดลำปาง  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงถนน ค.ส.ล.เดิมด้วยการเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีต จำนวน 3 จุด หมู่ที่ 6 บ้านทุ่งโป่ง ตำบลบ้านแหง อำเภองาว จังหวัดลำปาง  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมคอสะพานสายหอผี หมู่ที่ 7 บ้านแหงเหนือ ตำบลบ้านแหง อำเภองาว จังหวัดลำปาง  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงถนน ค.ส.ล.เดิม ด้วยการเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีต ตั้งแต่บ้านเลขที่ 31-69 หมู่ที่ 8 บ้านร่องเห็ดพัฒนา ตำบลบ้านแหง อำเภองาว จังหวัดลำปาง  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านบ่อห้อ ตำบลบ้านแหง อำเภองาว จังหวัดลำปาง  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างขุดลอกสระเก็บน้ำ สระร่องค่า หมู่ที่ 2 บ้านแหงใต้ ตำบลบ้านแหง อำเภองาว จังหวัดลำปาง  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างพนังดินป้องกันน้ำกัดเซาะตลิ่งห้วยแม่แหง หมู่ที่ 2 บ้านแหงใต้ ตำบลบ้านแหง อำเภองาว จังหวัดลำปาง  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงเสียงตามสายประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านร่องเห็ด ตำบลบ้านแหง อำเภองาว จังหวัดลำปาง  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมสาธารณูปโภคจากเหตุสาธารณภัย จำนวน 4 จุด ตำบลบ้านแหง อำเภองาว จังหวัดลำปาง  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมถนน คสล. หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านแหง อำเภองาว จังหวัดลำปาง  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านแหงเหนือ ตำบลบ้านแหง อำเภองาว จังหวัดลำปาง  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.หมู่ที่ 7 บ้านแหงเหนือ ตำบลบ้านแหง อำเภองาว จังหวัดลำปาง  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.หมู่ที่ 4 บ้านบ่อห้อ ตำบลบ้านแหง อำเภองาว จังหวัดลำปาง  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมสาธารณูปโภค สาธารณูปการจากเหตุสาธารณภัย จำนวน 12 จุด ตำบลบ้านแหง อำเภองาว จังหวัดลำปาง  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงผิวถนนด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 2 บ้านแหงใต้ ตำบลบ้านแหง อำเภองาว จังหวัดลำปาง  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.ตั้งแต่บ้านเลขที่ 1-10 หมู่ที่ 1 บ้านแหงเหนือ ตำบลบ้านแหง อำเภองาว จังหวัดลำปาง  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพักและขยายผิวจราจร หมู่ที่ 2 บ้านแหงใต้ ตำบลบ้านแหง อำเภองาว จังหวัดลำปาง  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมสาธารณูปการจากเหตุสาธารณภัย จำนวน 4 จุด ตำบลบ้านแหง อำเภองาว จังหวัดลำปาง  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารื้อถอนพร้อมมุงกระเบื้องศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแหงใต้ ตำบลบ้านแหง อำเภองาว จังหวัดลำปาง  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงและซ่อมแซมสาธารณูปโภค สาธารณูปการจากเหตุสาธารณภัย จำนวน 10 จุด ครอบคลุม 5 หมู่บ้าน ตำบลบ้านแหง อำเภองาว จังหวัดลำปาง  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมอาคารที่ทำการ อบต.บ้านแหงและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านแหงใต้ ตำบลบ้านแหง อำเภองาว จังหวัดลำปาง  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคสล.และขยายผิวจราจร หมู่ที่ 7 บ้านแหงเหนือ ตำบลบ้านแหง อำเภองาว จังหวัดลำปาง  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพักและขยายผิวจราจร บ้านเลขที่ 41-71 หมู่ที่ 6 บ้านทุ่งโป่ง ตำบลบ้านแหง อำเภองาว จังหวัดลำปาง  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.หน้าบ้านเลขที่ 37-38 หมู่ที่ 6 บ้านทุ่งโป่ง ตำบลบ้านแหง อำเภองาว จังหวัดลำปาง