• เปิดทำการวันเวลาราชการ 08:00 - 16:00 น.

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

กฎหมายที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน  
พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๒  
พระราชบัญญัติขอมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐  
พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.๒๕๕๐  
พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒  
พระราชบัญญัติ การสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่๓) พ.ศ.๒๕๖๐  
พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่๗)   
พระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542  
ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น  
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548  
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฉบับ 3 พ.ศ.2561  
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฉบับ 2 พ.ศ.2559  
ระเบียบกระทรวงการคลัง-ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560  
พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560