• เปิดทำการวันเวลาราชการ 08:00 - 16:00 น.

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแหง ร่วมกิจกรรมแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานและร่วมปฏิญาณตนแสดงเจตนารมณ์ร่วมต้านการทุจริตคอร์รับชัน(Zero Tolerance)  
โครงการเวทีประชาคมท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หมู่ที่ 8 บ้านร่องเห็ดพัฒนา  
โครงการเวทีประชาคมท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หมู่ที่ 7 บ้านแหงเหนือ  
โครงการเวทีประชาคมท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หมู่ที่ 6 บ้านทุ่งโป่ง  
โครงการเวทีประชาคมท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หมู่ที่ 5 บ้านแม่งอน  
โครงการเวทีประชาคมท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2563 ระหว่างวันที่ 11-20 มีนาคม 2563  
โครงการเวทีประชาคมท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หมู่ที่ 3 บ้านร่องเห็ด  
โครงการเวทีประชาคมท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หมู่ที่ 2 บ้านแหงใต้  
โครงการเวทีประชาคมท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หมู่ที่ 1 บ้านแหงเหนือ  
ร่วมประชุมสภา  
ร่วมดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
แต่งตั้งคณะกรรมการติตตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแหง  
การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม(ร่วมติดตามประเมินผล)