อ่านแล้ว 173 ครั้ง

โครงการเวทีประชาคมท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หมู่ที่ 8 บ้านร่องเห็ดพัฒนา

โครงการเวทีประชาคมท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หมู่ที่ 8 บ้านร่องเห็ดพัฒนา การจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 และการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561–2565 เพิ่มเติม ฉบับที่ 2/2564 ทบทวนแผนพัฒนา พ.ศ. 2565 เพื่อจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 และกำหนดแนวทางการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแหงในอนาคตในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นให้เป็นไปตามขั้นตอน และกระบวนการที่กำหนด และสอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแหง ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น บรรลุวัตถุประสงค์ มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแหง จึงได้จัดทำโครงการจัดเวทีประชาคมท้องถิ่นขึ้น เพื่อแจ้งแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น รับทราบปัญหา ความต้องการ ประเด็น การพัฒนาและประเด็นที่เกี่ยวข้องตลอดจนความช่วยเหลือทางวิชาการ และแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ มาจัดทำแผนพัฒนาและกำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นคำนึงถึงสถานะภาพคลังของท้องถิ่น วัตถุประสงค์ 1. เพื่อกระตุ้นให้ชุมชนเกิดกระบวนการเรียนรู้ และมีส่วนร่วมในการจัดเก็บข้อมูล ปัญหาของชุมชนและจัดการกับปัญหา 2. เพื่อให้องค์กรปกครองท้องถิ่นสามารถจัดสรรงบประมาณทางการบริหารจัดการเพื่อแก้ไขปัญหา และพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพและตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนให้ได้รับประโยชน์สูงสุด เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน วันที่ 10 พฤษภาคม 2564 เวลา 14:36:28 น.