อ่านแล้ว 328 ครั้ง

โครงการรณรงค์การกำจัดขยะและสิ่งปฏิกูล Big Cleaning Day ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

โครงการรณรงค์การกำจัดขยะและสิ่งปฏิกูล Big Cleaning Day ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
เนื่องจากปัญหาของขยะมูลฝอยหรือของเสียเป็นเหตุสำคัญประการหนึ่งที่ก่อให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อม และมีผลต่อสุขภาพอนามัยมูลฝอยหรือของเสียกำลังมีปริมาณเพิ่มมากขึ้นทุกปี เพราะสาเหตุจากการเพิ่มของประชากร การขยายตัวทางเศรษฐกิจและทางอุตสาหกรรม นับเป็นปัญหาที่สำคัญของชุมชน ซึ่งต้องจัดการและแก้ไข เพื่อให้ชุมชนตระหนักถึงปัญหาและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เกิดมลพิษในอากาศ ขยะมูลฝอยที่กองทิ้งไว้ในเขตชุมชน หรือที่กองทิ้งไว้ในแหล่งกำจัดซึ่งไม่มีการฝังกลบ ขยะมูลฝอยเหล่านั้นส่งกลิ่นเหม็นน่ารังเกียจออกมา เศษชิ้นส่วนของขยะมูลฝอย จะสามารถปลิวไปในอากาศ ทำให้เกิดความสกปรกแก่บรรยากาศซึ่งมีผลต่อสุขภาพของคนในชุมชนในวันที่ 11 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ชุมชนตระหนักถึงปัญหาและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เกิดมลพิษในอากาศ ขยะมูลฝอยที่กองทิ้งไว้ในเขตชุมชน หรือที่กองทิ้งไว้ในแหล่งกำจัดซึ่งไม่มีการฝังกลบ หรือขณะที่ทำการเก็บขนโดยพาหนะที่ไม่มีการปกปิดอย่างมิดชิด ขยะมูลฝอยเหล่านั้นส่งกลิ่นเหม็นน่ารังเกียจออกมา เศษชิ้นส่วนของขยะมูลฝอย จะสามารถปลิวไปในอากาศทำให้เกิดความสกปรกแก่บรรยากาศซึ่งมีผลต่อสุขภาพของคนในชุมชน
2. เพื่อเป็นการบูรณาการร่วมกันกับหน่วยงานภาครัฐ/เอกชน และการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน ให้เกิดชุมชนเข้มแข็งวันที่ 12 พฤษภาคม 2564 เวลา 11:09:04 น.