อ่านแล้ว 104 ครั้ง


ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแหง
 จะดำเนินโครงการ
 สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า 
ตามพระปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยสักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี 
ประจำปีงบประมาณ 2565 เพื่อควบคุมการเกิดและการแพร่โรคพิษสุนัขบ้าทั้งในสัตว์และคนในพื้นที่ตำบลบ้านแหง 

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแหง จึงขอความอนุเคราะห์ท่าน ประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย/หอกระจายข่าวประจำหมู่บ้านให้กับราษฎรในพื้นที่

ที่เลี้ยงสุนัขและแมว มาขึ้นทะเบียนจำนวนสุขนัขและแมว

โดยให้ท่านนำบัตรประจำตัวประชาชนมาในวันลงทะเบียนด้วย

เพื่อเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแหงจะได้บันทึกข้อมูลประชากรสุนัขและแมวได้ถูกต้องครบถ้วน 

โดยผู้ใดที่ไม่ได้ลงทะเบียนฯจะไม่ได้รับสิทธิ์ฉีดวัคซีนฯ

เอกสารประชาสัมพันธ์ กำหนดวันที่/ เวลา /สถานที่รับลงทะเบียนฉีดวัคซีนสุนัขและแมว
ดาวน์โหลดเอกสาร